COOKIES

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, firma GNG s.c z siedzibą w ul. Lipówka 21, 42-240, Rudniki

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI & RODO

Polityka prywatności serwisu www.cncultimate.com:

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług świadczonych przez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma GNG s.c. z siedzibą w ul.Lipówka 21, 42-240, Rudniki NIP:9492233469.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu wykonania wyceny usługi.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis cncultimate.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji. Kontakt poprzez e-mail: info@cncultimate.com.

COOKIES

The following cookie policy template is protected by copyright that IAB Polska has. Source: http://wszystkoociasteczkach.pl/

1. The website does not automatically collect any information, except for information contained in cookies.

2. Cookie files (so-called "cookies") are IT data, in particular text files, which are stored on the Website User's end device and are intended for using the Website's pages. Cookies usually contain the name of the website from which they originate, their storage time on the end device and a unique number.

3. The entity placing and accessing cookies on the Website User's end device is the Website operator, the company GNG s.c which headquater is ul. Lipówka 21, 42-240, Rudniki

4. Cookies are used to:
a) adjusting the content of the Website pages to the User's preferences and optimizing the use of websites; in particular, these files allow to recognize the device of the Website User and properly display the website, tailored to his individual needs;
b) creating statistics that help to understand how Website Users use websites, which allows improving their structure and content;
c) maintaining the Website User's session (after logging in), thanks to which the User does not have to re-enter the login and password on each subpage of the Website;

5. The Website uses two basic types of cookies: "session" cookies and "persistent" cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User's end device until logging out, leaving the website or turning off the software (web browser). Persistent cookies are stored on the User's end device for the time specified in the cookie parameters or until they are deleted by the User.

6. The Website uses the following types of cookies:
a) "necessary" cookies, enabling the use of services available on the Website, e.g. authentication cookies used for services that require authentication on the Website;
b) cookies used to ensure security, e.g. used to detect fraud in the field of authentication on the Website;
c) "performance" cookies, enabling the collection of information on how to use the Website's pages;
d) "functional" cookies, enabling "remembering" the settings selected by the User and personalizing the User's interface, eg in terms of the language or region of the User's origin, font size, appearance of the website, etc .;
e) "advertising" cookies, enabling users to provide advertising content more tailored to their interests.

7. In many cases, the software used for browsing websites (web browser) by default allows cookies to be stored on the User's end device. Website Users can change cookie settings at any time. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the web browser settings or to inform about them every time they are placed on the Website User's device. Detailed information about the possibilities and ways of handling cookies is available in the software (web browser) settings.

8. The Website Operator informs that restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Website's pages.

9. Cookies placed on the Website User's end device may also be used by advertisers and partners cooperating with the Website operator.

PRIVACY POLICY & GDPR

The privacy policy of the www.cncultimate.com website:

1. General information
This Privacy Policy sets out the rules for the processing and protection of personal data provided by Users in connection with their use of the services provided by the Website.

2. The administrator of personal data contained on the website is GNG s.c. with its registered office in Lipówka 21, 42-240, Rudniki, Poland, VAT number: 9492233469.

3. In the interests of the security of data entrusted to us, we have developed internal
procedures and recommendations to prevent data being disclosed to individuals
unauthorized. We control their performance and constantly check their compliance with
relevant legal acts - the Personal Data Protection Act, the Act on
providing services by electronic means, as well as all kinds of executive acts and Community legislation.

4. Personal Data is processed on the basis of the consent expressed by the User and in cases where the law authorizes the Administrator to process personal data on the basis of the law or for the purpose of implementing a contract concluded between the parties.

5. The website gathers information about users and their behavior in the following ways:
a) through information voluntarily entered in forms
b) by collecting "cookies" [see policy on "cookies"].

6. The website collects information voluntarily provided by the user.

7. The data provided in the form are processed for the purpose resulting from the function of a specific form, e.g. to perform a valuation of the service.

8. Personal data left on the site will not be sold or shared
third parties, in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act.

9. The data contained in the form is available to the person who placed them there. This person also has the right to modify and stop processing his data at any time.

10. We reserve the right to change the privacy policy of the website, which may be affected by the development of internet technology, possible changes in the law in the field of personal data protection and the development of our website. We will inform you about any changes in a visible and understandable way.

11. The Website may contain links to other websites. Such sites
Internet sites operate independently of the Website and are not supervised by cncultimate.com in any way. These websites may have their own privacy policies and regulations, which we recommend to read.
If in doubt, we are available to any of the provisions of this privacy policy. Contact by email: info@cncultimate.com

COOKIES

Der nachfolgende Entwurf der Cookies-Politik ist urheberrechtlich zugunsten der Firma IAB Polska geschützt. Quelle: http://wszystkoociasteczkach.pl/

1. Der Internetservice sammelt automatisch keinerlei Informationen mit Ausnahme der in den Cookies gespeicherten Informationen.

2. Cookies (englisch für „Keks” oder „Plätzchen”) sind Textdateien mit IT-Daten, die auf dem Endgerät des Nutzers unserer Internetpräsentation gespeichert und zur Nutzung unserer Internetseiten genutzt werden. Die Cookies enthalten in der Regel den Namen der Internetseite, von der sie stammen, die Speicherungszeit auf dem Endgerät und eine einmalige Nummer.

3. Die Körperschaft, welche die Cookies auf dem Endgerät des Nutzers des Services speichert und Zugang zu ihnen erlangt, ist der Betreiber des Webservices, die Firma GNG s.c. mit Sitz an der ul. Lipówka 21, 42-240 Rudniki.

4. Die Cookies werden zu folgenden Zwecken verwendet:
a) Anpassung des Inhalts der Websites an die Vorlieben des Nutzers und Optimierung der Nutzung der Website. Insbesondere ermöglichen diese Dateien das Erkennen des Endgeräts des Nutzers und die entsprechende Darstellung der Website in Anpassung an die individuellen Bedürfnisse;
b) die Erstellung von Statistiken, die es ermöglichen zu verstehen, auf welche Weise die Anwender der Website diese nutzen, was die Verbesserung ihrer Struktur und ihres Inhalts ermöglicht;
c) Aufrechterhaltung der Session des Nutzers (nach der Anmeldung), wodurch der Nutzer sich nicht auf jeder Unterseite des Services erneut anmelden und identifizieren muss.

5. Im Rahmen des Services werden zwei grundlegende Arten von Cookies verwendet: Session Cookies und Persistent Cookies. Session Cookies sind zeitweilige Dateien, die im Endgerät des Nutzers bis zum Moment der Abmeldung, des Verlassens der Internetseite oder des Ausschaltens des Browsers gespeichert bleiben. Persistent Cookies werden auf dem Endgerät des Nutzers über eine Zeit gespeichert, die in den Einstellungen der Cookies festgelegt sind, Sie können zudem vom Nutzer gelöscht werden.

6. Im Rahmen des Services werden folgende Arten von Cookies verwendet:
a) „notwendige” Cookies, die die Nutzung der Dienstleistungen im Rahmen des Services ermöglichen, z.B. Authentifizierungs-Cookies, die für Dienstleistungen genutzt werden, die eine Authentifizierung im Rahmen des Services erfordern;
b) Cookies zur Garantierung der Sicherheit, z.B. zur Feststellung von Missbrauch im Rahmen der Authentifizierung im Service;
c) „Leistungs”-Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Art der Nutzung der Internetseiten des Services ermöglichen;
d) „Funktions”-Cookies, die das „Erinnern“ an die vom Nutzer gewählten Einstellungen und die Personalisierung des Nutzer-Interfaces ermöglichen, etwa im Bereich der gewählten Sprache oder Region, aus der der Nutzer stammt, der Schriftgröße, des Aussehens der Internetseite usw.;
e) „Werbe”-Cookies, die es ermöglichen, dem Nutzer Werbeinhalte zu liefern, die an seine Interessen angepasst sind.

7. In vielen Browsern wird als Voreinstellung die Speicherung von Cookies im Endgerät des Nutzers erlaubt. Die Nutzer des Services können jederzeit Änderungen der Einstellungen über die Cookies vornehmen. Diese Einstellungen können insbesondere so geändert werden, dass die automatische Bedienung von Cookies in den Browsereinstellungen blockiert wird oder der Nutzer ein jedes Mal über die Speicherung eines Cookies auf seinem Endgerät informiert wird. Detaillierte Informationen über die Möglichkeiten und Arten der Bedienung von Cookies sind in den Browsereinstellungen verfügbar.

8. Der Servicebetreiber informiert, dass Einschränkungen in der Verwendung von Cookies Einfluss auf einige Funktionen auf den Internetseiten des Services haben können.

9. Die im Endgerät des Nutzers gespeicherten Cookies können ebenfalls durch Werbegeber und Partner genutzt werden, die mit dem Servicebetreiber zusammenarbeiten.

10. Mehr Informationen zum Thema der Cookies sind auf der Website http://wszystkoociasteczkach.pl/ sowie in der Sektion „Hilfe“ im Menu des Internetbrowsers verfügbar.

DATENSCHUTZPOLITIK NACH DSGVO

Datenschutzpolitik des Online-Services www.cncultimate.com:

1. Allgemeine Informationen
Diese Datenschutzpolitik legt die Regeln der Verarbeitung und des Schutzes personenbezogener Daten fest, die von den Nutzern des Online-Services im Zusammenhang mit der Nutzung der vom Online-Service angebotenen Dienstleistungen übermittelt werden.

2. Verantwortlicher der über den Online-Service erlangten personenbezogenen Daten ist die Firma GNG s.c. mit Sitz an der ul. Lipówka 21 in 42-240 Rudniki, Steueridentifikationsnummer NIP: 9492233469.

3. In Sorge um die Sicherheit der uns übermittelten personenbezogenen Daten haben wir interne Prozeduren und Anweisungen erstellt, die eine Weitergabe der personenbezogenen Daten an Unbefugte verhindern sollen. Wir kontrollieren seren Anwendung und prüfen ständig ihre Übereinstimmung mit den anzuwendenden Rechtsvorschriften – dem Gesetz über den Schutz personenbezogener Daten, dem Gesetz über die Ausführung von Dienstleistungen auf elektronischem Wege sowie allen entsprechenden Durchführungsbestimmungen und Akten des EU-Rechts.

4. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage der vom Nutzer erteilten Einwilligung sowie in Fällen verarbeitet, in welchen die geltenden Rechtsvorschriften den Verantwortlichen zur Verarbeitung personenbezogener Daten auf Grundlage der Gesetze oder zum Zwecke der Realisierung des zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrages ermächtigen.

5. Der Online-Service realisiert die Funktion der Gewinnung von Informationen über die Nutzer und ihr Verhalten auf folgende Weise:
a) durch freiwillige Eingabe von Informationen in die Formulare,
b) durch die Sammlung von Cookies [siehe Cookies-Politik].

6. Der Online-Service sammelt Informationen, die freiwillig vom Nutzer angegeben werden.

7. Die im Formular angegebenen personenbezogenen Daten werden zu dem konkreten, im Formular genannten Ziel verarbeitet, z. B. zur Erstellung einer Kalkulation von Dienstleistungen.

8. Die dem Online-Service übermittelten personenbezogenen Daten werden gemäß den Vorgaben des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten nicht verkauft oder Dritten zugänglich gemacht.

9. Eine Einsicht in die im Formular enthaltenen Daten steht der natürlichen Person zu, welche die Daten dort eingetragen hat. Diese Person hat ebenfalls das Recht auf Modifizierung der personenbezogenen Daten sowie auf Forderung der Einstellung ihrer Verarbeitung zu jedem beliebigen Moment.

10. Wir behalten uns das Recht zur Änderung der Datenschutzrichtlinien des Online-Services vor. Einfluss darauf können die Entwicklung der Internettechnologie, eventuelle Änderungen der Rechtsvorschriften im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten sowie die Entwicklung unseres Online-Services haben. Über alle solche Änderungen werden wir die Nutzer auf sichtbare und verständliche Weise informieren.

11. Der Online-Service kann Links zu anderen Websites enthalten. Solche Websites funktionieren unabhängig von unserem Online-Service und werden auf keine Weise von der Website cncultimate.com überwacht. Diese Websites können ihre eigenen Datenschutzrichtlinien und Nutzungsordnungen besitzen, deren Studium wir empfehlen.
Bei auftretenden Zweifeln in Bezug auf irgendeine der Festlegungen dieser Datenschutzpolitik stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Kontakt per E-Mail: info@cncultimate.com.